Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

''SCB'' jest firmą, która  od 2002 roku świadczy  usługi  BHP w zakresie :

 • KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
 • KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM i PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 • DORADZTWA Z ZAKRESU  PRAWA PRACY

 

OBSŁUGA NADZORU BHP NA TERENIE  REALIZACJI  PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  LUB  MODERNIZACYJNYCH OBEJMUJE:

 • konsultacje przy tworzeniu planu BIOZ
 • współpraca z kadrą inżynieryjno-techniczną budowy
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem bezpieczeństwa pracy
 • kontrola stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy (raporty z kontroli)
 • sporządzanie dokumentacji zdjęciowej stwierdzonych nieprawidłowości i tworzenie raportów zawierające wszystkie zauważone nieprawidłowości na terenie budowy
 • tworzenie instrukcji, regulaminów, oświadczeń na potrzeby budowy
 • prowadzenie działań prewencyjnych ograniczających potencjalne źródła zagrożeń
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz uczestnictwo w komisjach powypadkowych podwykonawców
 • współpraca z instytucjami takimi jak: UDT, PIP.

Kontrola firm podwykonawczych z zakresu:

 • weryfikacji poprawności i ważności dokumentów firm podwykonawczych
 • sposobu organizacji stanowisk pracy
 • stanu technicznego używanego sprzętu budowlanego
 • posiadania aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich,uprawnień pracowników do powierzonych im zadań
 • tworzenia raportów zawierających zauważone nieprawidłowości na terenie budowy,
 • występowania do poszczególnych podwykonawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i uchybień w zakresie bezpieczeństwa pracy

 

PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM I  PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH  Z INNYCH BRANŻ NIŻ BUDOWLANA

W celu wdrażania profesjonalnych sposobów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników w zakładach pracy, proponujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu BHP oraz P.POŻ.

Usługi  te świadczymy poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna  służba bhp na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu Pracy oraz  rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 02 września 1997r. w  sprawie służby bezpieczeństwa i higieny  pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704 z późn. zm.).

 

STANDARDOWA OBSŁUGA FIRMY OBEJMUJE:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp (na miejscu u zleceniodawcy oraz informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • organizacje szkoleń (wstępnych i okresowych)
 • współpracę przy opracowaniu oceny ryzyka zawodowego
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy- realizacja zaleceń pokontrolnych
 • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych
 • nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i P.POŻ
 • wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej

Usługi wykonujemy w ramach: umów stałych (usług kompleksowych dotyczących nadzoru bhp) oraz jednorazowych zleceń.

 

PEŁNIENIE FUNKCJI  DORADCZEJ

Konsultacje i udzielanie porad, opinii, informacji w tematach zagadnień dotyczących prawa pracy, obowiązujących przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.