Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co

Szkolenie przygotowuje pracowników do egzaminów z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych prowadzimy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa energetycznego oraz Rozp. M.G.P i PS z dn.28-04-2003 w spr. szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89, poz. 828) z późn. zmianami.

Niniejsza oferta związana jest z przygotowaniem pracowników do egzaminów oraz przeprowadzeniem egzaminów w zakresie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych przy wykonywaniu niżej wymienionych prac :

 • obsługi
 • konserwacji
 • remontów
 • montażu
 • kontrolno - pomiarowych

w następujących grupach :

Grupa 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Każdy z kursów w przedmiotowym zakresie kończy się egzaminem składanym przed Komisją Kwalifikacyjną.