Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 września 2007 o zmianie ustawy - prawo budowlane, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 nabywcy i najemcy "...budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej."

Zgodnie z ww. ustawą od 1 stycznia 2009r. świadectwo charakterystyki energetycznej będzie wymagane dla budynku:
- oddawanego do użytkowania
- modernizowanego lub remontowanego, jeśli nastąpi zmiana charakterystyki energetycznej w wyniku tych działań,
- sprzedawanego lub wynajmowanego.

Kto będzie mógł sporządzać świadectwa energetyczne ?:
■ osoby z wyższym wykształceniem, które ukończą kurs certyfikacji i potwierdzą swoją wiedzę zdając egzamin na certyfikatora
■ osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej
■ osoby z wyższym wykształceniem oraz ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. 
Sporządzanie świadectw energetycznych może być dodatkowym źródłem dochodów dla osób związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, gdyż to do nich w naturalny sposób będą zwracać się osoby zainteresowane sprzedażą i wynajmem nieruchomości.

SCB jest ośrodkiem szkoleniowym upoważnionym do organizacji szkolenia, zarejestrowanym w Ministerstwie Infrastruktury ( nr 519 nadany programowi kształcenia).

Program kursu został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r. Dz.U 17 poz.104 - w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Kurs trwa 54 godziny i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej , przy czym część praktyczna będzie trwała 10 godzin lekcyjnych.
Uczestnicy kursu po jego zaliczeniu (test + sporządzenie świadectwa) otrzymają zaświadczenie upoważniające do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia państwowe do sporządzania certyfikatów energetycznych.