Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Kurs dla osób ubiegających się o licencję syndyka przygotowujący do egzaminów państwowych


Z zawodem syndyka i prawem do jego wykonywania w sposób ścisły wiąże się Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji syndyka wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. 2008 r., Nr 37, poz. 207).

Powyższe regulacje prawne wprowadziły dość istotne zmiany w stosunku do wcześniejszych wymagań wobec syndyków. Mają one charakter egzekwowania od syndyków masy upadłości szerokiej wiedzy w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i wekslowego, ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym i Rejestrze Zastawów, ustawy „Prawo Pracy" oraz ustaw o rachunkowości, podatku VAT i ordynacji podatkowej.

Kurs kierowany jest do:
 • osób wykonujących zawód syndyka na dotychczasowych zasadach, dyrektorów przedsiębiorstw, prezesów i członków zarządu firm i instytucji, pracowników administracji państwowej, właścicieli firm prywatnych,
 • osób zamierzających zdobyć zawód syndyka,
 • osób spełniających wymogi ustalone w Ustawie z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji syndyka (Dz. U. 07.123.850) w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości,
 • osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa upadłościowego.

Cel kursu:
Przedstawienie uczestnikom niezbędnych wiadomości dotyczących nowych uregulowań zawartych w prawie upadłościowym i naprawczym. Szczególna uwaga poświęcona będzie skutkom ogłaszanej upadłości oraz zmodyfikowanego trybu likwidacji całego przedsiębiorstwa upadłego jak i poszczególnych jego składników. Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszu masy. Omówione zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, celem właściwego przygotowania się do roli wypełnienia obowiązków określonych przez ustawodawcę.

Na pierwszym wykładzie uczestnicy kursu otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne, zapisane na nośnikach multimedialnych (płyty CD).

Natomiast na ostatnim wykładzie przekażemy uczestnikom pakiety zadań testowych i problemowych do opracowania w domu.

Należy podkreślić, że kurs zakończy się omówieniem zadań testowych i problemowych, które uczestnicy otrzymali do opracowania w domu i podsumowaniem szkolenia. Będzie to swego rodzaju przygotowanie do klimatu egzaminu i zadań egzaminacyjnych, stojących przed kandydatami na syndyka masy upadłości.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że ilość miejsc na kursie jest ograniczona ze względu na lepszą komunikację pomiędzy wykładowcą i kursantami oraz efektywniejsze przekazanie wiedzy.

Szanowni Państwo,
Jesteśmy przekonani, że przygotowany przez nas kurs odświeży i uzupełni Państwa wiedzę w zakresie, związanym z problematyką upadłości podmiotów gospodarczych i pozwoli Państwu bezproblemowo zdać egzamin państwowy w celu uzyskania licencji syndyka masy upadłości.

Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści w tej dziedzinie, co gwarantuje Państwu wysoki poziom zarówno wiedzy, jak też umiejętności przekazania tej wiedzy podczas wykładów.