Aktualności

Szkolenia BHP

To szkolenia dla:

 • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych
 • Pracowników administracyjno – biurowych
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Społecznych inspektorów pracy

Więcej…

Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia przygotowujące wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu: 

 • dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych,
 • dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych,
 • pomiarów elektrycznych,
 • palacza kotłów co 

 logo PIFS glowne

Szkolenie przypominające i przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych, dla osób, które posiadają już niezbędne uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym
  - WJO II – Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych  (elektrycznych, spalinowych, gazowych)
  - WJO I – Kierowca wózków specjalnych wysokiego składowania.
 
Szkolenie sprawdzające dzieli się na dwie części: zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Wszystkie zajęcia i wykłady prowadzone są na takiej samej zasadzie jak podczas nabywania uprawnień.

Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Właśnie zostało opublikowane nowe rozporządzenie ( Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47) opublikowane 9 stycznia 2018 r. określające  m.in.  zasady uzyskania uprawnień do obsługi u wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym. Nowe rozporządzenie reguluje również kwestię uprawnień do obsługi tego typu wózków jezdniowych.
Oznacza to, że do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, trzeba będzie mieć potwierdzone kwalifikacje – w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego po przeprowadzonej procedurze kwalifikacyjnej.
Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień tzn.
 - WJO II – Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych  (elektrycznych, spalinowych, gazowych)
 - WJO I – Kierowca wózków specjalizowanych wysokiego składowania.
Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):
1)  Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia
     31 grudnia 2019 r.;
2) Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3) Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia
    31 grudnia 2021 r.

Ośrodek Szkoleniowy ''SCB'' posiada zatwierdzony programy szkolenia przez Urząd Dozoru Technicznego  (Akademia UDT w Gliwicach) na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydane pod numerem 12/01/2017/W-J.